สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

-
(66-2) 354-7890

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
พันธกิจ (MISSIONS)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก เป็นเลิศด้านการวิจัยทางการแทพย์ทหาร เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก เป็นเลิศด้านการวิจัยทางการแทพย์ทหาร เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและภูมิภาค

 • ดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกำลังพลกองทัพบก
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แก่กำลังพลกองทัพบกและประชาชน
 • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนงานทางยุทธการของกองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รายการข้อมูลและเอกสารดาวน์โหลด

 • สื่อประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • การจัดการความรู้
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่างขอบเขตงาน
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 • เผยแพร่สัญญา