หมวดข้อมูล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ >> การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
งานบริการตรวจโรคติดเชื้อ Rickettsia โดยวิธี IFA


หน่วยที่รับผิดชอบแผนกพยาธิวิทยา กองวิจัย สวพท.


ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทำการตรวจหาเชื้อ Rickettsia โดยวิธี IFA

 

เวลาทำการ: 06.30 - 14.00 .


อัตราค่าบริการ:

1. Scrub Typhus (IgM และ IgG)

2. Murine Typhus (IgM และ IgG)

3. Tick Typhus (IgM และ IgG)

 

จำนวนรายการที่ต้องการตรวจ

อัตราค่าบริการ (บาท)

1 รายการ

500

2 รายการ

600

3 รายการ

700


 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736