หมวดข้อมูล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ >> การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
ตรวจหาเชื้อมาลาเรียชนิด PF และ PV ด้วยวิธี Real-time PCR
 

หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.อ.หญิง ขวัญอนงค์ ยังพะกูล

 
ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ: ทำการตรวจหาเชื้อมาลาเรียชนิด PF และ PV ด้วยวิธี Real-time PCR

 
อัตราค่าบริการ: เพื่อการวิจัยโรคติดเชื้อมาลาเรีย


ข้ออมูลเพิ่มเติม: -


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736