หมวดข้อมูล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ >> การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเชื้อเอช ไอวี- 1


หน่วยที่รับผิดชอบ: พ.อ.หญิง นิธินาถ ชายทวีป

 
ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ: สามารถเพาะเชื้อ เพิ่มจำนวนไวรัสเอชไอวี-1(ENV-recombinant  virus) และศึกษาระบบภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อได้ทั้งระบบสารน้ำและด้านเซลล์

 
อัตราค่าบริการ: เพื่อการวิจัยทางไวรัสวิทยา

 
ข้อมูลเพิ่มเติม: -


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736