หมวดข้อมูล
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ >> การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
เพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรีย


หน่วยที่รับผิดชอบ: พ.อ.หญิง นิธินาถ ชายทวีป

 
ขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการ: ทำการเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรีย

 
อัตราค่าบริการ: เพื่อการวิจัยโรคติดเชื้อมาลาเรีย

 
ข้ออมูลเพิ่มเติม: -


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736