พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
ผอ.สวพท.
ข่าวประชาสัมพันธ์ : รายงานประจำปี 2555 ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือสิ่งส่งตรวจ MN – AF - 001

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736

 

-