หน่วยงานในสถาบัน >> กองวิเคราะห์ >> โครงสร้างและผู้บริหาร
     โครงสร้างกองวิเคราะห์    
         
       
   
พ.อ.หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ
   
    ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์    
 
 
       
         
 
 
พ.อ.คุณากร คณา
   
   
รองผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
   
         
 

 
       
 
 .
พ.อ.หญิง ดรุณี อุเทนนาม
   พ.ท.นพดล แสงจันทร์
 
หัวหน้าแผนก  หัวหน้าแผนก     หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก 
แผนก ชีวเคมี ยาเสพติดและพิษวิทยา    สัตว์ทดลอง ผลิตและควบคุมมาตรฐาน 
 และ แผนก ชีวเคมี        
         
         
         
         
         
         
         
         
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736