หน่วยงานในสถาบัน >> กองวิจัย >> งานและกิจกรรมหลัก

กิจกรรมแผนกจุลชีววิทยา  

      เฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

      พัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

      สนับสนุนการสืบสวนควบคุมโรคระบาดในชุมชนทหาร

      พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 15189

 

กิจกรรมแผนกระบาดวิทยา

      ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในกำลังพลทหารที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดน

      ศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาหรือวัคซีน ทั้งในด้านการป้องกันและการรักษาโรค 

      ศึกษาประสิทธิผลของวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคที่พัฒนาขึ้นใหม่ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม

 

กิจกรรมแผนกพยาธิวิทยา

      บริการตรวจโรคติดเชื้อริคเค็ทเซียโดยวิธี Immuno-fluorescence assay (IFA)

      ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อริคเค็ทเซีย ดำเนินการระบบคุณภาพ ISO15189:2012 และ ISO15190:2003

      ศึกษาวิจัยโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของกำลังพลทหาร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736