หน่วยงานในสถาบัน >> กองวิจัย >> ภารกิจ-หน้าที่

ภารกิจ

ศึกษาวิจัยโรคติดเชื้อที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการทางทหาร และความมั่นคงของชาติ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

แผนกจุลชีววิทยา 
มีหน้าที่ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์ต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และปาราสิต ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ที่ต้องการทราบ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลและผลงานวิจัย พร้อมทั้งข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณา วางมาตรการอันเหมาะสมเสนอแก่หน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปฏิบัติการต่อไป

แผนกระบาดวิทยา 
มีหน้าที่ ดำเนินการสืบสวน ค้นคว้าวิจัย ให้คำปรึกษาและหาสาเหตุของการระบาดของโรคที่เกิดขึ้น ได้แก่ โรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อชนิดต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงชนิดของเชื้อ ลักษณะ และสาเหตุ การระบาด การแพร่กระจายของโรค เพื่อพิจารณาหาทางป้องกันแก้ไขวางมาตรการอันเหมาะสมสำหรับปฏิบัติการต่อไป

แผนกพยาธิวิทยา 
มีหน้าที่ ศึกษาและวิจัยตามโครงการที่กำหนด เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ และอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งการศึกษา และวิจัยถึงปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายที่มีต่อพยาธิสภาพนั้นๆ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล และผลงานวิจัย พร้อมทั้งข้อคิดเห็น เพื่อพิจารณาวางมาตรการอันเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติการต่อไป

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736