หน่วยงานในสถาบัน >> กองวิจัย >> โครงสร้างและผู้บริหาร
     โครงสร้างกองวิจัย    
         
       
   
 พ.อ.หญิง จริยาณาฏ เกวี
   
    ผู้อำนวยการกองวิจัย    
 
 
       
         
 
 
พ.อ.วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์
   
   
รองผู้อำนวยการกองวิจัย 
   
         
 

 
       
     
 พ.อ.หญิง นิธินาถ ชายทวีป
พ.ท.หญิง สุชชนา แทบประสิทธิ์ 
   พ.อ.หญิง ดรุณี อุเทนนาม  
หัวหน้าแผนก  หัวหน้าแผนก     หัวหน้าแผนก  
 จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา     ระบาดวิทยา  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736