หน่วยงานในสถาบัน >> กองวิจัย >> โครงสร้างและผู้บริหาร
     โครงสร้างกองวิจัย    
         
       
   
 พ.อ.หญิง จริยาณาฏ เกวี
   
    ผู้อำนวยการกองวิจัย    
 
 
       
         
 
 
พ.อ.วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์
   
   
รองผู้อำนวยการกองวิจัย 
   
         
 

 
       
   
 พ.อ.หญิง นิธินาถ ชายทวีป
  พ.อ.หญิง ดรุณี อุเทนนาม   พ.ท.หญิง สุชชนา แทบประสิทธิ์ 
หัวหน้าแผนก     หัวหน้าแผนก    หัวหน้าแผนก 
 จุลชีววิทยา     ระบาดวิทยา    พยาธิวิทยา
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736