หน่วยงานในสถาบัน >> กองอำนวยการ >> โครงสร้างและผู้บริหาร
    โครงสร้างกองอำนวยการ    
         
       
    พ.อ.หญิง เกศราภรณ์ รัชตเกรียงไกร    
    หัวหน้ากองอำนวยการ    
 
 
       
         
พ.ท.หญิง สุลัดดา เอี่ยมสมุทร 
พ.ท.หญิง พัชรมัย สุรมานนท์
 พ.ท.หญิง ชุติมา แวงโสธรณ์ ร.อ.วิฑูรย์ นรกิจ ร.อ.กาญจน์ ทัตตานนท์
หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก  นายทหารบัญชี รักษาราชการ หัวหน้าแผนก
 ธุรการและกำลังพล แผนโครงการและงบประมาณ  ศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้านายทหารฝ่ายการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ประชาสัมพันธ์
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736