หน่วยงานในสถาบัน >> กองอำนวยการ >> โครงสร้างและผู้บริหาร
     โครงสร้างกองอำนวยการ    
         
       
   
พ.อ.หญิง สุรัสวดี ถนัดศลีรธรรม
   
    หัวหน้ากองอำนวยการ    
 
 
       
         
พ.ท.หญิง อุบล สุขใจ
พ.ท.หญิง พัชรมัย สุรมานนท์
  ร.อ.วิฑูนย์ นรกิจ  พ.ท.หญิง ชุติมา แวงโสธรณ์
หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก   นายทหารบัญชี รักษาราชการ หัวหน้าแผนก
 ธุรการและกำลังพล แผนโครงการและงบประมาณ   หัวหน้านายทหารฝ่ายการเงิน ศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
 

 
       
.      
 พ.อ.หญิง สุรัสวดี ถนัดศลีรธรรม        
หัวหน้าแผนก .      
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ .      
ประชาสัมพันธ์        
         
         
         
         
         
         
         
         
 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736