หมวดข้อมูล
ผลงานและรางวัล >> ผลงานวิจัย
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
Atlas of Malaria Parasites Diagnosis
 Atlas of Malaria Parasites Diagnosis


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736