หมวดข้อมูล
ผลงานและรางวัล >> ผลงานวิจัย
:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ::
การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในติมอร์ ตอ. ผลัดที่ 1-5
ชื่อรางวัลที่ได้รับ รางวัลที่3 ประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ เวชสารแพทย์ทหารบก ประจำปี2545
ชื่อโครงการวิจัย การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติงานในติมอร์ ตอ. ผลัดที่ 1-5
หัวหน้าโครงการ พ.อ.หญิง พจมาน วัชราภิชาต
ปีที่ได้รับรางวัล 24 พ.ย.2546
 
 
บทคัดย่อ
กองทัพบกได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการกับกองกำลังนานาชาติในการรักษาสันติภาพในติมอร์ ตอ. มาตั้งแต่ ต.ค.42 จนถึงขณะนี้ รวม 5 ผลัด ระยะเวลาปฏิบัติงานผลัดละ 5 – 10 เดือน รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,500 นาย มีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตอำเภอดีลี่, เบาเกา และ วีเคเค วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เพื่อตรวจคัดกรองกำลังพลที่มีสุขภาพสมบูรณ์ก่อนเดินทางไป ละเพื่อเฝ้าระวังโรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ภายหลังเดินทางกลับ มีวิธีดำเนินการคือการเจาะเลือดกำลังพลทุกนายทั้งก่อนเดินทางไป และภายหลังเดินทางกลับ เพื่อตรวจโรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ คือ Anti-HIV, HBsAg, Anti-HCV, Syphilis, Malaria, Dengue, JE, Chikungunya, West Nile, Filariasis, Leptospirosis, และ Typhus group ผลการตรวจคัดกรองก่อนเดินทางไป พบความชุกของ Anti-HIV, HBsAg, Anti-HCV, Syphilis และ Malaria เท่ากับร้อยละ 1.1, 8.9, 3.8, 0.8 และ 0.2 ตามลำดับ ผลการตรวจโรคติดเชื้อภายหลังเดินทางกลับ พบ Seroconversion rate ในโรค Dengue, West Nile, Chikungunya, Leptospirosis, Scrub typhus, Murine typhus และ Malaria อยู่ระหว่าง ร้อยละ 0.04 – 2.3 ยังไม่พบการติดเชื้อในโรค Tick typhus, Syphylis, Filariasis และ HIV


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736