เกี่ยวกับสถาบัน >> ผู้บริหาร

 

         ผู้บริหาร


       
               
       

พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
       
        ผู้อำนวยการ        
   


 
     

 
       
               
 
พ.อ.หญิง ทิพย์วรรณ ชื่นจิตร
       
พ.อ.ธไนนิตย์ โชตนภูติ
   
  รองผู้อำนวยการ         รองผู้อำนวยการ    
   

 
             
         

 พ.อ.หญิง จริยาณาฏ เกวี

พ.อ.วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์
       
พ.อ.หญิง ดวงพร  พูลสุขสมบัติ

พ.อ.คุณากร  คณา
 
ผู้อำนวยการกองวิจัย รองผู้อำนวยการกองวิจัย         ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ รองผู้อำนวยการกองวิเคราะห์  
                 
                 
                 
                 
                 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736