เกี่ยวกับสถาบัน >> ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
 ลำดับที่ 1
พล.ต.พึ่ง พินทุโยธิน
พ.ศ. 2504-2512
ลำดับที่ 2
พล.ร.ต.สัมฤทธิ์ ชาตินันทน์
พ.ศ. 2512-2518
 ลำดับที่ 3
พล.ต.ทัตชัย ธีรธำรง
พ.ศ. 2518-2520
 ลำดับที่ 4
พล.อ.ต.สิทธิบูรณ์ บุรณเวช
พ.ศ. 2520-2527
 ลำดับที่ 5
พล.อ.ต.สหัส นาคะสิริ
พ.ศ. 2527-2531
   ลำดับที่ 6
พล.ต.สุริยะ ผลากรกุล
พ.ศ. 2531-2533
 ลำดับที่ 7
พล.ต.วิชัย สังฆสุวรรณ
พ.ศ. 2533-2534
 ลำดับที่ 8
พล.ต.กนกรส หงส์ทอง
พ.ศ. 2534-2535
ลำดับที่ 9
พล.ต.ปรีชา สิงหราช
พ.ศ. 2535-2537
 ลำดับที่ 10
พล.ต.ชูฉัตร กำภู ณ อยุธยา
พ.ศ. 2537-2541

 
ลำดับที่ 11
พล.ต.กอบโชค พัววิไล
พ.ศ. 2541-2544
 ลำดับที่ 12
พล.ต.สืบพงษ์ สังขะรมย์
พ.ศ. 2544-2549
 ลำดับที่ 13
พล.ต.อนนต์ นอบไทย
พ.ศ. 2549-2550
 ลำดับที่ 14
พล.ต.กฤษฎา ดวงอุไร
พ.ศ. 2550-2552
 ลำดับที่ 15
พล.ต.บุญยรักษ์ พูนชัย
พ.ศ. 2552-2556
 

 
     1
 ลำดับที่ 16
พล.ต.ประสงค์ ล้อมทอง
พ.ศ. 2556-2558
 ลำดับที่ 17
พล.ต.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี
พ.ศ. 2558-2559
  ลำดับที่ 18
พล.ต.สุรเดช จารุจินดา
พ.ศ. 2559-2560
ลำดับที่ 19
พล.ต.พีระพล ปกป้อง
พ.ศ. 2560-2561
ลำดับที่ 20
พล.ต.มหัธนา กมลศิลป์
พ.ศ.2561
         
  ลำดับที่ 21
พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736