เกี่ยวกับสถาบัน >> ประวัติความเป็นมา
          ในปี พ.ศ. 2501 เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคขึ้นในประเทศไทย มีผู้คนเจ็บป่วยล้มตาย
นับพันคน จึงมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐอเมริการ่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายไทย ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต่อมาคณะมนตรีขององค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเซียอาคเนย์ หรือองค์การ สปอ. จึงมีมติให้จัดตั้ง " หน่วยปฏิบัติการวิจัยอหิวาตกโรคของ องค์การ สปอ. หรือ SEATO Cholera Research Laboratory "  ขึ้นในปี 2502 เพื่อค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับอหิวาตกโรค
ในปัญหาต่างๆ และจัดต้องห้องปฏิบัติการทดลองที่ตึกพยาธิวิทยา


    หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันการระบาดของอหิวาตกโรค ดังนั้นเมื่อการระบาดอหิวาตกโรคสงบลง ทำให้ที่ประชุมของคณะมนตรีขององค์การ สปอ. มีมติให้เปลี่ยนการดำเนินการเป็น  " หน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ขององค์การ สปอ. หรือ SEATO Medical Research Laboratory  "  เมื่อ  23 ธันวาคม 2503  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงกลาโหมของไทย

 

 

   ต่อมา ปี พ.ศ. 2504 กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติอัตราจัดตั้ง เป็น " สำนักงานโครงการวิจัยทางการแพทย์ขององค์การ สปอ. หรือ SEATO LAB ( สน.วพ.สปอ. ) " 
ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ ) ที่ 91/19074 ลง 26 กันยายน 2504 เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด  กระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย หน่วยวิจัยฝ่ายไทย หน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐอเมริกา แต่งตั้งให้ พล.ต.พึ่ง พินทุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยาในขณะนั้น
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานโครงการวิจัยทางการแพทย์ขององค์กร สปอ. สำหรับหน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐอเมริกา LTC Oscar Felsenfeld  
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการคนแรก ณ จุดนี้ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นกำเนิดของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งนี้อย่างเป็นทางการ

 


 

   ในช่วงแรกหน่วยงานนี้ยังไม่มีสถานที่เป็นของตนเอง ได้ใช้พื้นที่บางส่วนของสถาบันพยาธิวิทยา เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน เมื่อขอบข่ายและปริมาณงานของโครงการเพิ่มขึ้น จึงได้จัดสร้างอาคารเป็นของตนเองหลายอาคาร ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2506 -2511 อาคารแรกที่ก่อสร้างคือ อาคารที่ตั้งตึกอำนวยการ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกสำนักงานโครงการวิจัยทางการแพทย์ขององค์การ สปอ. เมื่อ  6 มิถุนายน 2506 โดย จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี และได้ทำพิธีเปิด เมื่อ 8 กันยายน 2507 โดย จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี


 


 
 

 

พ.ศ. 2509          ได้ก่อสร้างตึกปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ 1 เป็นอาคารสูง 8 ชั้น วางศิลาฤกษ์ 

                         เมื่อ  2 กันยายน  2509 โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น

พ.ศ. 2510          ได้ก่อสร้างอาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง ในพื้นที่ถนนโยธี

พ.ศ. 2511          ก่อสร้างอาคารห้องประชุมและห้องสมุด ตึกปฏิบัติการวิจัยทางการแพทย์ 2

พ.ศ. 2520          มีการยุบองค์การ สปอ. ทำให้สำนักงานวิจัยทางการแพทย์ขององค์การ สปอ. ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น 

                        "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร " หรือ "Armed Forces Research Institute of Medical Sciences "

                        โดยให้เป็นหน่วยงานของสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ใช้ชื่อย่อว่า " สวพ.ทหาร "

พ.ศ. 2531          ปรับโอนเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมแพทย์ทหารบก จึงเปลี่ยนชื่อเป็น

                       "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร "  ใช้ชื่อย่อว่า  "สวพท.พบ."

พ.ศ. 2550         ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า จนถึงปัจจุบัน ใช้ชื่อย่อว่า "สวพท."

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 315/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : (66-2) 644-4888 เบอร์แฟกซ์ : (66-2) 644-6736